Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Cennik opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Promniku, obowiązujacy od dnia 01.01.2010 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 403 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 listopada 2009 r.

Cennik opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisko w Promniku, obowiązujący
od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Kod Rodzaj odpadu Opłata [zł/Mg]
10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego 193,00
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowe z rozbiórki i remontów 13,20
17 01 02 Gruz ceglany 13,20
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 18,70
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 18,70
17 02 02 Szkło 155,10
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 13,20
19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 193,00
19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 193,00
19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) 193,00
19 08 01 Skratki 180,00
19 08 02 Zawartość piaskowników 180,00
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 67,10
49,50**
45,00*
19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 01 155,00
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 155,00
19 12 05 Szkło 193,00
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 177,10
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 13,20
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 82,50
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 193,00
20 03 02 Odpady z targowisk 193,00
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 124,50
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 110,00
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 89,10
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 193,00
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 193,00

* dla klientów dostarczających powyżej 500 Mg osadówściekowych na miesiąc – obowiązuje do 14.05.2010 r.
** dlaklientów dostarczających powyżej 500 Mg osadów ściekowych na miesiąc – obowiązuje od 14.05.2010 r.

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (04.01.2012)