Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Najczęściej załatwiane sprawy

Dział Techniczno-Eksploatacyjny:

  • opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
  • opróżnianie pojemników do zbiórki przeterminowanych leków
  • wstawianie i usuwanie pojemników z miejsc zbiórki

Ponadto Dział Techniczno-Eksploatacyjny zajmuje się zamówieniami publicznymi, zakupami, gospodarką odpadami, obsługą techniczną i transportem.

Dział Finansowo-Księgowy:

  • sprawy finansowo- księgowe (faktury, płatności, przelewy)
  • sprawy kadrowo-płacowe, szkolenia

Instalacja do odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

  • odzysk i unieszkodliwianie odpadów
  • wystawianie dokumentów rozliczeniowych - faktury, kwity wagowe, Karty Przekazania Odpadów

Podstawowe zasady przyjmowania odpadów na składowisko w Promniku określa Regulamin Składowiska. Przedsiębiorcy odbierający zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z obszaru IV-go regionu gospodarki odpadami zobowiązni są do podpisania umowy na zgospodarowanie zmieszanych odpadów komunlanych. Pozostali dostawcy chcący nawiązać stałą współpracę w zakresie unieszkodliwiania, odzysku odpadów zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku do Prezesa Zarządu o wyrażenie zgody na przyjmowanie odpadów. Przywożący odpady zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (z późniejszymi zmianami), w tym do dostarczenia Podstawowej charakterystyki odpadu i jeśli to konieczne wyników badań laboratoryjncyh zgodnych z załacznikiem nr 4 do w/w Rozporządzenia.

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (04.01.2012)

Ostatnia aktualizacja: Joanna Jakubczyk, tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (11.12.2012)