Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Rada Nadzorcza

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

Od 04.12.2018 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jonna Waluszewska-Grzesińska
Od 04.12.2018 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Barbara Rutkowska
Od 04.12.2018 r. Sekretarz Rady Nadzorczej - Karolina Korczyńska

 

Rada Nadzorcza jest drugim po Zgromadzeniu Wspólników Organem Spółki.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Zgodnie z rozdziałem III.B Umowy Spółki:

 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych oraz niniejszą umową dla Zgromadzenia Wspólników, a w szczególności :
  • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
  • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty
  • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności określonych w pkt. a) i b)
  • składanie wniosków na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
  • wydawanie opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd Spółki pod obrady Zgromadzenia Wspólników
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki
  • zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego Spółki
  • rozpatrywanie sporów pomiędzy Zarządem Spółki w Wspólnikiem
  • wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego.

 

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (13.05.2020)

Ostatnia aktualizacja: Joanna Jakubczyk, tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (13.05.2020)