Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Zgromadzenie Wspólników

Najwyższym Organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

Jedynym wspólnikiem PGO Sp. z o.o. w Promniku, wykonującym uprawnienia Zgromadzenia Wspólników jest

Prezydent Miasta Kielce Pan Bogdan Wenta.

 

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników

„Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, (określonej w rozdziale III.C Umowy Spółki) należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy
 3. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat
 4. Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
 5. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
 6. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
 7. Zmiana umowy Spółki
 8. Tworzenie funduszy celowych
 9. Określanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 10. Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpieniu z niej
 11. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 12. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
 13. Podejmowanie uchwał o połączeniu, przekształceniu lub zlikwidowaniu Spółki
 14. Zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej
 15. Zwrot dopłat
 16. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.”

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (13.05.2020)

Ostatnia aktualizacja: Joanna Jakubczyk, tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (20.08.2020)