Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - mgr Mirosław Banach

 

 

Kompetencje Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych, składa oświadczenia woli i podpisuje je w imieniu Spółki.
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub Umowa Spółki nie zastrzegają dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, a w szczególności:

  • ustala i realizuje politykę finansową i kadrową
  • wydaje zarządzenia wewnętrzne
  • ustala strukturę organizacyjną
  • decyduje w porozumieniu z Radą Nadzorczą w sprawach nabycia środków majątkowych Spółki,
  • sporządza i realizuje plany rzeczowo-finansowe

 

 

 

 

 

 

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (16.01.2012)

Ostatnia aktualizacja: Joanna Jakubczyk, tel. 0-41 346-12-44, e-mail: joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (13.05.2020)