Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami

Zarządzenie nr 403 Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 25 listopada 2009 r., w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisku w Promniku.

Zarządzenie Nr 403
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisku w Promniku

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXIII/652/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kielce upoważnienia w zakresie ustalania opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisku w Promniku zarządzam , co następuje:

§ 1

  1. Ustalam cennik opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisku w Promniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 nie obejmują podatku od towarów i usług VAT.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zarządowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce Nr 354/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisku w Promniku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Prezydent Miasta
Wojciech Lubawski

Wprowadził: Joanna Jakubczyk , tel. 41 346 12 44 joanna.jakubczyk@pgo.kielce.pl (04.01.2012)